Welcome: 河南百城鋼鋼材銷(xiāo)售有限公司
Language: Chinese ∷  English
Your location: Home > News > Company new

Company new

河南百城鋼鋼材銷(xiāo)售有限公司Q345R(R-HIC)明細

Q345R(R-HIC) 現貨資源表
品名材質(zhì)厚度寬度長(cháng)度噸位存貨地備注價(jià)格
容器板Q345R(R-HIC)82200120001.720舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)82000120001.564舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)82200120001.720舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)82500120001.955舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200100001.787昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200100001.787昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200108001.930昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)102200120002.145舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122200120002.559昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122200120002.559龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122200120002.559龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122200120002.559龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122200120002.559龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)122500120002.908龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)14220019600.486龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)142200120002.974龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)142200120002.974龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)142200120002.974龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)142500120003.379龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)142500120003.379龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162200120003.409龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162200120003.409龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162200120003.409龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162200120003.409龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162200100002.841舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162500120003.874龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)162500120003.874龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)182000120003.476舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)182000120003.476舞鋼市正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)182200120003.824龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q445R(R-HIC)182200120003.824龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q146R(R-HIC)182200120003.824龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)182500120004.345龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)182500120004.345龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202200120004.238昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202500120004.816龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)202500120004.816龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)222200120004.653龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)222200120004.653龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)222500120005.287龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)222500120005.287龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)242000100003.839舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)242000120004.606舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)242200120005.067舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)242200120005.067舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)252200120005.274舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)262000100004.161舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)262200120005.492舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)262200120005.492清水湖正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)282000110004.922舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)282200120005.906舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)302200120006.321龍盛源正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)302500120007.183昌平正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)402000110006.994舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)402200120008.393舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)44235047003.858舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)48242053904.966東升正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)5022001200010.486舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)5025001200011.916舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)5520001200010.475舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)5525001200013.094舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)6022001200012.559舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)6025001200014.271舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)6522001200013.626舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)6525001200015.484舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)7022001200014.662舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)7025001200016.662舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)81205069009.077萬(wàn)河泉正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)81205069009.077萬(wàn)河泉正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)9022001200018.807舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)9025001200021.372舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)10022001200020.879舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)10025001200023.727舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
容器板Q345R(R-HIC)12025001200028.437舞鋼正火+I+實(shí)驗報告電議
聯(lián)系電話(huà):0371-55606712 傳真:0371-65570878 手機:13703866717(微信) QQ:3330557075 聯(lián)系人:孫和 網(wǎng)址:www.hnbcg.com 地址:鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1418

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: 086-0371-55606710

Phone: 13526446213

Tel: 0371-55606713

Email: 3155768106@qq.com

Add: 鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1402-1405

Scan the qr codeClose
the qr code